Bouwen aan 
zorg op maat

 • SGP: voor een gemeente die d.m.v. verbinden en faciliteren zorgt voor het inschakelen van vrijwilligersorganisaties door professionele en gecontracteerde hulpverleners.

 • SGP: voor een gemeente die een verbindende rol vervult tussen wijkteams, vrijwilligersorganisaties, buurtvaders, wijkagenten, scholen en politie.

 • SGP: voor vergroting van de mogelijkheden voor respijtzorg voor mantelzorgers.

 • SGP: voor de mogelijkheid van het aanvragen van huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.

 • SGP: voor het ter sprake brengen van het beschikbare inkomen bij het gebruikmaken van algemene voorzieningen tijdens het keukentafelgesprek.

 • SGP: voor een gemeente die goede contacten tussen CJG, huisartsen en scholen stimuleert en faciliteert om zo mogelijk te anticiperen op hulpvragen.

 • SGP: voor het financieel gelijkelijk ondersteunen van niet-werkende ouders die kiezen voor peuterspeelzaal of werkende ouders die kiezen voor kinderopvang.

 • SGP: voor een tegenprestatie van inwoners die een uitkering ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek.

 • SGP: voor vrijstelling van de sollicitatieplicht van alleenstaanden met jonge kinderen of inwoners die intensief mantelzorger zijn van een zieke partner.

 • SGP: voor een pilot die opdracht geeft aan IW-4 om binnen een bepaald budget en tijd een aantal “probleemjongeren” aan een werkplek te helpen.

 • SGP: voor een gemeente die de kennis en ervaring van IW4 blijvend gebruikt bij de inrichting van participatie en re-integratievoorzieningen.

 • SGP: voor een gemeente die zorgt voor een goede inburgering van statushouders