Bouwen aan woonvoorraad en woonklimaat

 • SGP: voor het blijvend voeren van het gesprek over dat wat qua inbreiding wel en niet gewenst is. Hierbij is de leefbaarheid voor alle Veenendalers een belangrijk uitgangspunt.

 • SGP: voor hoogbouw op enkele daarvoor geselecteerde en geschikte locaties.

 • SGP: voor concrete afspraken met woningcoöperaties over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen.

 • SGP: voor een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken.
   
 • SGP: voor extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en statushouders. Vanwege het enorme maatschappelijke belang wordt een masterplan opgesteld voor de komende jaren. Ook blijven startersleningen beschikbaar.

 • SGP: voor zoveel mogelijk passende woonruimte voor statushouders, maar geen voorrangsstatus.

 • SGP: de ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund en er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.
   
 • SGP: voor levensloopbestendig bouwen.
   
 • SGP: voor meer woningen in de regio Foodvalley, waarbij Veenendaal naar vermogen een bijdrage levert. Deze opgave wordt regionaal opgepakt.

 • SGP: voor het ontwikkelen van wonen en werken in elkaars nabijheid.

 • SGP: voor het behoud van grote open ruimten in de Groene Metropool.