Bouwen aan een financieel solide gemeente

  • Het geld van de overheid is door de inwoners opgebracht en wordt besteed ten dienste van de Veenendaalse samenleving. De gemeente behoort financieel het ‘huis op orde’ te hebben. Over de besteding van het geld legt de overheid verantwoording af aan de inwoners.
  • SGP: voor transparant, gezond en verantwoord financieel beleid. De SGP streeft jaarlijks een heldere, inzichtelijke, solide en sluitende begroting na.
  • SGP: voor voldoende hoogte van reserves en voorzieningen om in economisch moeilijker tijden de voorzieningen voor onze kwetsbare inwoners op niveau te kunnen houden.

  • SGP: voor toepassing van het profijtbeginsel: wie profiteert van een voorziening, betaalt een redelijke bijdrage. Ook in het subsidiebeleid geldt: de gebruiker betaalt (mee).

  • SGP: voor een duurzaam financieel beleid. Bij financiële ontwikkelingen wordt gekeken naar de financierbaarheid op dit moment én in de toekomst.

  • SGP: voor terughoudendheid in het verhogen van de gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij vermindering van beschikbare budgetten worden allereerst de mogelijkheden gebruikt voor versobering van de uitgaven voordat wordt overgegaan tot het verhogen van belastingen en heffingen.

  • SGP: voor draaglast naar vermogen. Dit betekent dat de minima worden ontzien, maar ook dat niet alle lasten op de sterke schouders terechtkomen. De lasten worden zo evenredig mogelijk verdeeld.